Bouw en Uitvoering

DataCapital voor de zorg

DatCapital

Big data krijgt de ruimte in Almere

Met de start van het programma ‘Almere DataCapital’ sorteert Almere voor op de wereldwijde datagroei in de zorgsector. De enorme groei in ‘big data’ en de werkgelegenheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030 vormen de grondslag voor dit programma van de Economic Development Board Almere.

Big data

Een wereldwijde trend is het ontstaan van ‘big data’. Dit zijn enorme verzamelingen gestructureerde, maar vooral ook ongestructureerde digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei vormen van medisch (beeld)materiaal. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt wereldwijd elke 18 maanden. De afgelopen 5 jaar is de hoeveelheid data bijna 10 keer zo groot geworden. Een kwart hiervan komt uit de medische sector. Medische data vragen een andere benadering dan traditionele data.

Waarom Almere?

Almere wil in de periode tot 2030 uitgroeien tot een stad met 350.000 inwoners met een eigen profiel binnen de Metropoolregio Amsterdam. Verder heeft Almere zichzelf de ambitieuze doelstelling gesteld om in diezelfde periode 100.000 nieuwe banen te scheppen. De beoogde nieuwe werkgelegenheid door het programma Almere DataCapital wordt geschat op 2500 tot 5000 banen. Deze komen met name uit de groei van bedrijven die diensten gaan aanbieden en afnemen, de kennisinstellingen en scholen die opleidingen verzorgen en de toeleveranciers. ‘Almere DataCapital’ moet bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Dit concept is erop gericht om Almere te laten uitgroeien tot een nationaal en op termijn internationaal centrum voor de opslag, bewerking en distributie van digitale data.

Goede positie

Almere bevindt zich dus in een goede positie om uit te groeien tot DataCapital. Er is ruimte, er is energie, er zijn goede ICT-voorzieningen (breedbandinfrastructuur, datacenters en rekenfaciliteiten), Almere heeft een groeiende ICT-sector en een innovatieve zorgsector. Bovendien is Almere ambitieus en bereid om te investeren. Verder vergroten de ligging van Almere (dichtbij Amsterdam en Schiphol) en het imago van Nederland als ‘neutraal en betrouwbaar’ land de internationale kansen voor Almere DataCapital. Juist de combinatie van ICT, zorg, media en duurzaamheid is interessant voor Almere.

Wat is Almere DataCapital?

Almere DataCapital is een project voor de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem in Almere van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en verwerking van ‘big data’, de explosieve groei van data. Voor dit ecosysteem is een datacenter nodig met een combinatie van grootschalige dataopslag en de benodigde rekenkracht. Van cruciaal belang voor Almere DataCapital zijn echter mensen, kennis en dienstverlening, afnemers, leveranciers, onderwijsinstellingen et cetera die in een ecosysteem samenwerken. Dit moet een vliegwiel in gang zetten waardoor allerlei aanvullende bedrijvigheid ontstaat. Denk aan werving en selectie, advisering, innovatieve ICT-diensten enzovoorts. Dit ecosysteem is het belangrijkste onderdeel van Almere DataCapital, omdat een dergelijk ecosysteem voor Almere kan leiden tot een duurzaam onderscheidende positie en op termijn een continue groei in werkgelegenheid.

Ecosysteem

Het programma Almere DataCapital leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en -verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficiënter op te slaan, zijn miljoenen euro’s te besparen.

Kennis

Bovendien kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld, is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten.

Hoe ziet zo’n ecosysteem er uit?

Een datacenter alleen is niet onderscheidend en levert nauwelijks of geen werkgelegenheid op. Een dergelijk ecosysteem kan voor Almere wel leiden tot een duurzaam onderscheidende positie en op termijn een continue groei in werkgelegenheid. Dit ecosysteem moet zorgen voor een ontwikkeling van kennis en innovatieve bedrijvigheid in de regio Almere, in eerste instantie vooral in de zorgsector.

ICT-bedrijven

Voorbeelden van innovatieve bedrijvigheid zijn ICT-bedrijven die nieuwe diensten ontwikkelen voor dataontsluiting, bedrijven die nieuwe digitale diensten aanbieden voor ziekenhuizen, hardware bedrijven die nieuwe mogelijkheden voor medische scans ontwikkelen enzovoorts. Deze bedrijven worden weer ondersteund en versterkt door aanpalende dienstverlening, bijvoorbeeld financiële instellingen, werving en selectie, opleiding en training, vertaalbureaus, fiscalisten en juristen of -IT-ondersteuning. In het spoor daarvan ontstaat behoefte aan werk- en woonruimte met de daaraan gekoppelde werkgelegenheid in winkels, restaurants, bouw en onderhoud, onderwijs, sport enzovoorts. Zodra dit ecosysteem voldoende aantrekkelijk en robuust is en blijft, is het doel van Almere DataCapital bereikt.

Voordelen

Het grote voordeel van een ecosysteem is een versnelde marktwerking tussen content- en serviceproviders (aanbieders) en consumers (afnemers). Omdat partijen zijn aangesloten bij (een hub binnen) Almere Data-Capital, kunnen zij direct gebruikmaken van de diensten van de aanbieders, zonder lange prijsonderhandelingen, afstemming van leveringsvoorwaarden, het aansluiten op onderlinge formaten en distributiekanalen en afreken-mechanismes. Binnen Almere DataCapital worden hierover standaarden afgesproken waarna een en ander wordt geautomatiseerd. Dit levert snelheid op in de contenthandel en een micro-economie die op internationale schaal kan opereren. Deze economie werkt bij voldoende schaalgrootte als een vliegwiel, omdat partijen elkaar ‘blindelings’ kunnen vinden, nationaal en internationaal.

Data Center

In Almere is op dit moment genoeg capaciteit om te beginnen met een showcase. Uiteindelijk zal er een nieuw groen en duurzaam state-of-the-art data center verschijnen. In dit datacenter is plek voor zowel dataopslag als voor de rekenkracht die nodig is om de data te verwerken. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling in dataopslag. Door het samenvoegen van opslag en rekenkracht wordt veel tijd en energie bespaard. Bovendien wordt gebruikgemaakt van de nieuwste techniek om een zo duurzaam en groen mogelijk datacenter te creëren. Een datacenter verbruikt veel energie, maar biedt ook kansen om energie op te wekken. Almere kan dankzij groene technologieën in het datacenter voldoen aan haar doelstelling voor Duurzaam Almere.

Dutch Health Hub

Almere heeft een sterke positie in de zorg- en ICT-sector. Vanuit de zorgsector is er veel vraag naar duurzame oplossingen voor de explosieve datagroei. De Dutch Health Hub biedt zulke oplossingen. De twee projecten hebben een nauwe band, omdat ze elkaar versterken. Uiteindelijk moet Almere DataCapital de voorwaarden voor een Dutch Health Hub scheppen, de Dutch Health Hub zorgt voor de invulling van het ecosysteem.

Samenwerking

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter EDBA: ‘De EDBA heeft het initiatief genomen om een ecosysteem van kennis en bedrijvigheid te realiseren rondom de opslag, de verwerking en de bewerking van de enorme hoeveelheden data die op ons af komen. Dat doen we samen met alle betrokkenen uit de zorgsector, kennisinstellingen en de marktpartijen. Vanuit de markt is een eerste consortium van bedrijven bijeengebracht. In de zorgsector zijn we in gesprek met academische en algemene ziekenhuizen.’

Start

De start van Almere DataCapital bestaat uit een aantal projecten voor het AMC, Research IT groepen en het -Landelijk Borstkankeronderzoek in 2012. De verwachting is dat op korte termijn meerdere ziekenhuizen en marktpartijen zullen aansluiten.