Bouw en Uitvoering

CBS: Kosten chronische zorg 2013

Chronische zorg

Compensatie voor kosten chronische zorg het hoogst in Groningen en Limburg

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen zijn deels inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De laagste inkomens kregen de hoogste bedragen, 65-plussers kwamen het vaakst in aanmerking voor zorgcompensatie. De compensaties zijn het hoogst in gemeenten in Groningen en Limburg. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Zorgcompensatie

Bijna een op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder ontving in 2013 zorgcompensatie in de vorm van de Compensatie eigen risico en/of de algemene tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De CER werd uitgekeerd aan mensen die door hoge zorgkosten het volledige verplichte eigen risico van de zorgverzekering al hebben gebruikt. Dergelijke overschrijdingen komen niet alleen voor bij chronisch zieken of gehandicapten, maar spelen ook bij mensen die incidenteel een dure medische behandeling hebben ondergaan. De algemene tegemoetkoming Wtcg was een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die voortkomen uit een chronische ziekte of handicap. Deze Wtcg is afhankelijk van het inkomen. Beide tegemoetkomingen zijn per 1 januari 2015 afgeschaft. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de compensaties voor hoge zorgkosten.

Lage inkomens

De gemiddelde zorgcompensatie kwam in 2013 uit op 39 euro per inwoner en 203 euro per ontvanger. De compensatie daalt met het inkomen: voor personen die deel uitmaakten van een huishouden met een inkomen in de laagste en op-een-na laagste 20-procent-inkomensgroep was de compensatie relatief hoog. In de hogere inkomensgroepen was de compensatie veel minder, onder meer doordat het merendeel van de ontvangers alleen de niet-inkomensafhankelijke CER ontving. Vanwege overschrijding van de kritische inkomensdrempel kwamen ze merendeels niet meer in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg.

Ouderen

Ouderen (65-plus) kregen vaker zorgcompensatie dan jongeren. De hoge gemiddelde compensatie van ouderen is in hoofdzaak het gevolg van het grote aantal ouderen dat in aanmerking kwam voor deze regelingen. Zo ontvingen ruim 1,2 miljoen 65-plussers een of beide tegemoetkomingen. Dat was bijna de helft (49 procent) van alle ontvangers van chronische-zorgcompensatie in 2013.

Regionale verschillen

Ook regionaal waren er flinke verschillen in zorgcompensatie. In relatief rijke gemeenten in de Randstad kregen inwoners over het algemeen lage bedragen, inwoners van gemeenten met een relatief laag gemiddeld inkomen in Oost- en Noord-Nederland ontvingen hogere bedragen.

Gemiddeld

Verder is zichtbaar dat het gemiddelde compensatiebedrag hoger is naarmate het aandeel 65-plussers in een gemeente groter is. Het verband met leeftijd is evenwel aanmerkelijk minder dan dat met inkomen.

Gemeentes

Inwoners van Appingedam (Groningen) ontvingen in 2013 de meeste zorgcompensatie: gemiddeld 62 euro per inwoner. In de meest welvarende gemeente van ons land, Rozendaal (Gelderland), was de compensatie het laagst, gemiddeld 21 euro per inwoner. In de top-10 van gemeenten met de hoogste gemiddelde zorgcompensatie staan nog vijf gemeenten uit Oost-Groningen. Ook gemeenten uit de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg (tegenwoordig Parkstad Limburg) zijn in de top-10 goed vertegenwoordigd.