Bouw en Uitvoering

Pestprotocol woonzorg

Pestprotocol woonzorg

Er is een pestprotocol woonzorg verschenen. Woonzorgcomplexen in heel Nederland ontvingen onlangs het Pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds hoopt hiermee verzorgingshuizen een stevige leidraad in handen te geven om pesten binnenshuis aan te pakken en te voorkomen.

De anti-pestrichtlijn voor ouderen is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder de Stichting Omgaan met Pesten. Ook is de Radboud Universiteit bij het project betrokken.

Een op de vijf

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit bleek vorig jaar dat pesten in woonzorgcentra een groot probleem is. Maar liefst een op de vijf bewoners van zorgcomplexen gaf aan het slachtoffer te zijn van pesterijen van medebewoners of personeel. Dat pesten varieert van botweg negeren, het maken van nare opmerkingen, het bezet houden van een lege stoel tot het geniepig schoppen uitdelen onder de tafel. Het signaleren van pesten wordt echter bemoeilijkt, omdat veel ouderen er niet voor durven uitkomen dat ze worden gepest. Bovendien wil het pesten door medebewoners vanwege de hoge werkdruk het personeel in de zorg nogal eens ontgaan.

Oorzaken

In de anti-pesten richtlijn wordt zowel aandacht besteed aan de oorzaken van pestgedrag als aan de bestrijding ervan. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat het in de groep niet botert tussen ouderen die uit verschillende sociale klassen afkomstig zijn. Bij het Ouderenfonds zijn hier regelmatig berichten over binnengekomen. Een woonzorgcomplex kan dit soort onderlinge problemen voorkomen door goed te kijken naar de samenstelling van de groep.

Actiepunten

De bestrijding van pesten is kortweg samengevoegd in zeven concrete actiepunten. Hierin wordt onder andere voorgesteld om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, informatieavonden te organiseren, maatregelen te nemen tegen een oudere die pestgedrag vertoont en nieuwe bewoners zorgvuldig te introduceren. Bij het pestprotocol ontvangt ieder woonzorgcomplex tevens een aantal posters, waarvan de illustraties voor zich spreken. Het is de bedoeling dat deze posters op meerdere plekken worden opgehangen om zowel bewoners als personeel bewust te maken van het probleem. De posters zijn te downloaden via de website van het Ouderenfonds: www.ouderenfonds.nl.

Proef

Na de zomer start in drie woonzorgcomplexen een pilotproject om de resultaten van het anti-pesten project voor ouderen te meten. Op basis van deze resultaten zal worden bekeken of het onlangs gelanceerde pestprotocol mogelijk nog aanvulling behoeft. Als basis voor de nu opgestelde leidraad voor woonzorgcentra gelden de belangrijkste anti-pesten programma’s die ontwikkeld zijn voor scholen. Zo bestond er tot op heden nog geen enkel programma dat gericht is op ouderen.

Platform

Afgezien van het Pestprotocol lanceerde het Ouderenfonds onlangs ook een internetforum over pesten. Dit platform is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg. Zij kunnen op het forum met elkaar in gesprek komen over problemen rondom pesten die zij op het werk signaleren.